Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Changemakers tegen eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld (EGG) is geestelijk en/of lichamelijk geweld dat wordt gepleegd in naam van behoud of zuivering van de eer van een individu of dat van een familie, clan of gemeenschap. Eergerelateerd geweld komt voort uit een collectieve opvatting dat vrouwen en meisjes moeten beschikken over een bepaalde mate van 'kuisheid'.

Zodra wordt getwijfeld aan deze kuisheid, is de eer van de betreffende vrouw/meisje en dat van haar man, familie, clan of gemeenschap in het geding. Sociale druk en schaamte kunnen haar echtgenoot en familie aanzetten tot het ‘redden’ van de eer. Dit wordt gedaan door de eerschender te straffen met geweld, variërend van huisarrest, verstoting, uithuwelijking, mishandeling, verminking of - als meest extreme vorm - moord.

"Voordeel van het Changemakersprogramma is dat het breder is dan een projectje over eergerelateerd geweld. Mensen worden wakker geschud om zélf op te staan. Het maakt veel meer problemen en trauma's zichtbaar en mensen leren wat hun rechten zijn." - bestuurslid Vluchtelingenvrouwenraad

Eergerelateerd geweld in strijd met mensenrechten
In onze visie komt eergerelateerd geweld voort uit een mentaliteit waarin het zelfbeschikkingsrecht van individuen, en met name van vrouwen, systematisch wordt onderdrukt. De opvatting dat een vrouw ‘eigendom’ is van haar man en/of familie staat de persoonlijke ontwikkeling van meisjes en vrouwen op alle mogelijke niveaus (mentaal, fysiek en economisch) in de weg. Het is in strijd met artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”. Ook schendt eergerelateerd geweld het recht op fysieke integriteit en zelfbeschikking en gaat daarmee in tegen de Nederlandse Grondwet. Ten slotte zijn bepaalde vormen strafbaar.

Doelen vanuit ons Changemakersprogramma
De aanpak van eergerelateerd geweld is een belangrijk onderdeel van ons Changemakersprogramma. Wij willen:
• Mentaliteitsverandering bij groepen met diepgewortelde waarden die ten grondslag liggen aan eergerelateerd geweld;
• De emancipatiestrijd van vrouwen en mannen van vluchtelingenkomaf ondersteunen om hen weerbaarder te maken tegen de sociale druk en controle van de gemeenschap en tegen de onderdrukking van hun persoonlijke ontwikkeling;
• De zelfredzaamheid van vrouwen en mannen van vluchtelingenkomaf vergroten zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen leiden. Te bereiken door sociale zelfredzaamheid, educatieve zelfredzaamheid, economische zelfredzaamheid en een zelfstandige rechtspositie in de Nederlandse samenleving;
• Lokale ketenaanpak van eergerelateerd geweld met professionele (hulp)instanties om potentiële slachtoffers en hulpvragen te kunnen doorverwijzen en begeleiden;
• Informatie- en kennisuitwisseling met professionele instanties t.b.v. verbeteren hulpaanbod;
• Beschikbaar maken van informatie over recht en veiligheid voor vluchtelingengroepen.

Activiteiten Changemakers
Binnen het Changemakersprogramma zijn vluchtelingen die al jaren strijden tegen eergerelateerd geweld getraind tot changemakers. Zij zijn nu de leiders die anderen inspireren, overtuigen en activeren om zichzelf en hun gemeenschap te vrijwaren van eergerelateerd geweld. Zij waren van 2007 - 2010 actief in het Landelijk kaderprogramma ‘Aan de Goede Kant van de Eer’, een project in samenwerking met het Inspraakorgaan Turken (IOT), het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het ministerie van VROM/BZK.

Onze Vrijheid, Einde Taboe
Ook in het nieuwe project Onze Vrijheid, Einde Taboe dat VON uitvoert met Stichting Hindustani en het Inspraakorgaan Turken in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, worden changemakers getraind. Deze changemakers uit de Somalische, Afghaanse, Koerdische, Iraakse, Turkse en Hindoestaanse gemeenschap maken in eigen kring het recht op zelfbeschikking en daarmee taboeonderwerpen als eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating en homofobie, bespreekbaar.

Concrete activiteiten die changemakers uitvoeren zijn:
o Implementatie manifest en handelingsprotocol waarin de taken en verantwoordelijkheden van zelforganisaties en professionele instantie staan beschreven. Doel is dat zoveel mogelijk organisaties deze taken en verantwoordelijkheden onderschrijven en actief nastreven;
o Implementatie samenwerkingsmodel per pilotgemeente waarin wordt beschreven hoe ketenpartners, zoals gemeenten, vrouwenopvang en politie kunnen samenwerken met lokale vluchtelingen- en migrantenorganisaties in de aanpak van eergerelateerd geweld;
o Netwerkactiviteiten met en binnen focusgroepen t.b.v. mentaliteitverandering omtrent eergerelateerd geweld;
o Netwerkactiviteiten met en binnen focusgroepen t.b.v. weerbaarheid en zelfredzaamheid van individuen bij eerkwesties.
• Documentatie van best practices, trainingsmateriaal en succesvolle methodieken binnen het thema.

Meer feiten, cijfers, publicaties en activiteiten over eergerelateerd geweld vindt u op www.eervol.com en op de site van de Rijksoverheid.

Zelf werken met de methode
Bent u geïnteresseerd in werken met de methode? Neemt u dan contact op met . VON biedt o.a. train-de-trainerscursussen, coachingstrajecten en adviseert bij projectontwikkeling. Samen kijken we graag met u naar de mogelijkheden.

N.b. Op de methodieken van VON rust auteursrecht. Niets uit de methodieken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze. hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vluchtelingen-Organisaties Nederland.