Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

Beleid

& publiek

Als koepelorganisatie van ruim 400 vluchtelingenorganisaties zijn wij een spreekbuis van en voor vluchtelingen. Vanuit deze functie participeert VON in het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) in het kader van de Wet Overleg Minderheden (WOM).

In het LOM komen 8 samenwerkingsverbanden van minderheden(organisaties) ten minste drie maal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij zijn representatief voor onze achterban: de LOM samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen de voornaamste landelijke stromingen. Onze representativiteit wordt periodiek door de Rijksoverheid getoetst.

Binnen het LOM bespreken wij voorgenomen beleidsmaatregelen van het kabinet over de integratie van minderheden en ontwikkelingen die voor deze groep van belang zijn met het oog op het integratiebeleid. Wij slaan een brug tussen de belangen van vluchtelingen en de beleidsvorming van het kabinet en komen gevraagd of ongevraagd met beleidsvoorstellen en –adviezen. Het contact met de achterban vormt de basis voor het overleg met het kabinet.

Ten slotte kunnen op cruciale momenten, bij calamiteiten of andere onvoorziene gebeurtenissen, de samenwerkingsverbanden en het kabinet snel met elkaar in dialoog treden, informatie uitwisselen en afspraken maken. Bij al deze activiteiten manoeuvreren wij continue tussen de wensen van onze achterban en het politiek haalbare.

Naast onze activiteiten binnen het LOM richt VON zich op politiek en publiek via het sturen van gevraagde en ongevraagde adviezen. Ook voeren wij lobby bij en initiëren samenwerking met politici, beleidsmakers van de overheid, maatschappelijke organisaties en de media. Onze focus ligt daarbij op de beleidsterreinen inburgering en integratie, discriminatiebestrijding, emancipatie en onderwijs, werk en inkomen, wonen en leefomgeving, gezondheidszorg en welzijn, radicalisering en veiligheid.


Nieuws over Beleid & Publiek


Artikel
Gepost door: , 26 maa 2015, 14:03

Geachte heer Azmani,

Met grote belangstelling lazen wij deze week de VVD notitie ’De (Buiten)Grenzen van Europa’ (maart, 2015). Hoewel we niet ieder onderdeel hiervan onderschrijven, zien wij - Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) - met u het nut, de noodzaak en de urgentie van een politiek en maatschappelijk debat over de aard en omvang van dit complexe vraagstuk. We staan nu pas aan het begin van dit debat en vanzelfsprekend geven wij u graag in hoofdlijnen onze inhoudelijke reactie op uw notitie.

Probleemstelling
Wij onderschrijven de probleemstelling zoals u deze in uw notitie heeft neergezet. Zoals bekend groeit het aantal brandhaarden op de wereld zeer snel, met als gevolg dat steeds groter groeiende groepen mensen op de vlucht slaan. Daarnaast zien we een toenemende groep mensen die door economische onmacht de noodzaak zien om richting het westen te vertrekken. Landen lopen leeg en er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te kunnen voorspellen wat er dan gebeurt. Bovendien verwachten wij ook niet dat de omstandigheden binnen aanzienlijke tijd beter worden voor de volkeren die nu genoodzaakt zijn te...

Artikel

Brief aan de Tweede Kamer

Invulling transformatie kennisfunctie Integratie

Gepost door: , 11 nov 2014, 13:44

Op 12 november as. spreekt de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij de Kamer op 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398) aangaande invulling van de transformatie kennisfunctie Integratie.

In deze brief wordt aangegeven dat de kennisfunctie wordt belegd bij het Verwey-Jonker Instituut en Movisie en deels bij het ministerie van SZW zelf. Geen gebruik wordt gemaakt van het uitgebreide netwerk, noch van de kennis en ervaring van bestaande koepelorganisaties van migranten en vluchtelingen. Terwijl dergelijke netwerken, kennis en ervaring wel noodzakelijk zijn om toegang tot de gemeenschappen te krijgen en om snel en flexibel te kunnen reageren op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de minister dat ook graag wil.

Als de expertise en de netwerken van o.a. IOT, VON, SMN en OCAN niet snel worden geborgd, dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid. Wij roepen de commissieleden dan ook op om de minister te vragen deze functies van onze organisaties nu te borgen voordat het te laat is.

Geachte Leden van de Vaste Commissie,

Op 12 november as. zult u in het Algemeen Overleg van uw Commissie onder meer spreken over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij u 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398). Wij, het IOT, VON, SMN en OCAN, willen graag ons standpunt over dit onderwerp met u delen.

De brief van 30 oktober jl. is een vervolg op de brief van 6 juni jl. waarin u door de minister bent ingelicht over de afbouw van FORUM en de herinrichting van de kennisfunctie op het beleidsterrein ...

Artikel
Gepost door: , 19 aug 2014, 13:20

Amsterdam, 24 juni 2014

Geachte leden van de gemeenteraad van Amsterdam,

Via de media bereiken ons berichten over Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) die concrete voornemens heeft om in Amsterdam een Islamitische middelbare school te openen, zoals reeds bekend was. De vormgevers van deze school hebben zich vorige week in het openbaar sympathiserend met de extreem-jihadistische beweging ISIS uitgelaten, iets wat wij zeer verontrustend vinden. Ondanks deze uitlatingen lijken de plannen voor deze school toch doorgang te kunnen vinden. Naar aanleiding van deze berichten voelen wij, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), de noodzaak om met u ons standpunt hieromtrent te delen.

Zoals van ons verwacht mag worden, staan wij als VON voor fundamentele waarden: gelijkheid, zelfbeschikkingsrecht en individuele vrijheid, waaronder uiteraard ook vrijheid van religie en onderwijs. Dit wil nog niet zeggen dat alles geaccepteerd kan en moet worden onder het mom van religie. Die fundamentele waarden waar we in dit land met zijn allen achter staan, zijn – naar ons inzien – niet bedoeld om ruimte te faciliteren voor propaganda-instituties voor bepaalde ideologieën. Ideologieën die bezig zijn om diezelfde fundamentele waarden te verbieden.

Wij, Amsterdammers uit onder andere Afghanistan, Sudan, Somalië, Iran, Koe...

Artikel

Position paper Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Rondetafelgesprek Integratiebeleid Tweede Kamer

Gepost door: , 6 nov 2013, 17:12

Op 4 nov. j.l. was VON directeur Fatma Özgümüs te gast bij een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het huidige integratiebeleid. Hieronder de daar gepresenteerde position paper.

Position paper Vluchtelingen-Organisaties Nederland
T.b.v. rondetafelgesprek Integratiebeleid Tweede Kamer, 4 november 2013

Introductie
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de koepelorganisatie van ruim 400 zelforganisaties van vluchtelingen afkomstig uit 22 landen. Tot deze zomer nam VON zitting in het Landelijke Overleg Minderheden (LOM) en was in die hoedanigheid de spreekbuis van en voor vluchtelingen. VON zet zich primair in voor de emancipatie, participatie en integratie van vluchtelingen. We gaan daarbij uit van het individu dat het recht en de verantwoordelijkheid heeft o...

Artikel

Aanpak Huwelijksdwang & Achterlating minister Asscher

Reactie Alliantie voor Zelfbeschikking

Gepost door: , 16 okt 2013, 16:57

Vrijwel exact een jaar geleden namen Tweede Kamerleden Vera Bergkamp, Keklik Yucel en Sadet Karabulut en Eerste Kamerleden Marijke Vos en Margreet de Boer, ons manifest voor Zelfbeschikking in ontvangst. Hierin pleiten wij, 7 maatschappelijke organisaties, voor een integrale en interdepartementale aanpak van huwelijksdwang en achterlating. Mede n.a.v. meerdere cases in de zomer van 2012 drongen wij - met brede maatschappelijke, politieke én lokaal bestuurlijke steun - aan op een landelijke taskforce die slachtoffers snel en adequaat kon helpen.

Hierop gebaseerd stelde toenmalig minister Leers een verkennersgroep in die de mogelijkheden rond een betere aanpak zou onderzoeken. Minister Asscher stelde op basis van de uitkomsten van de verkennersgroep een plan op. In onze reactie aan minister Asscher waarschuwen wij dat dit plan, zoals die nu voor ligt, onvoldoende is toegerust op de zwaarte van de problematiek.

Ons voornaamste bezwaar tegen de aanpak van de minister is dat het half werk is. Minister Asscher laat belangrijke voorstellen die we hebben gedaan tijdens de presentatie van de Alliantie liggen, namelijk:
- het versterken van de rechtspositie van (potentiële) ...

Artikel

Zonder zelfbeschikking geen perspectief

VON Reactie op Agenda Integratie

Gepost door: , 22 feb 2013, 14:23

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mr. dr. L. F. Asscher

Amsterdam, 21 februari 2013

Excellentie,

Verheugd hebben wij kennis genomen van uw Agenda Integratie van 20 februari j.l., waarin de ontwikkeling van mensen en hun perspectief op een succesvolle toekomst centraal staan. Wij zijn oprecht blij dat integratie nu onder uw verantwoordelijkheid als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt, aangezien wij ervan overtuigd zijn dat integratie alles te maken heeft met perspectief op een zelfstandige toekomst.

Wij, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) bestrijden al jarenlang (met name cultureel gerelateerde) belemmeringen waardoor individuen (vrouwen, meisjes, jongeren, HLTB’s) binnen sommige gemeenschappen geen gebruik kunnen van hun recht op zelfbeschikking. Zodoende hebben we vanaf 2006 in samenwerking met landelijke en lokale overheden brede Changemakers programma's uitgevoerd ter bestrijding van eergerelateerd geweld, homofobie, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en radicalisering. De toegepaste kennis en methodieken die we in deze programma’s voor vluchtelingen hebben ontwikkeld, buigen we nu om naar andere migranten...

Artikel

Vluchtelingen & Zorg in Amsterdam

Quickscan en aanbevelingen

Gepost door: , 25 jan 2013, 14:17

De gemeente Amsterdam kent sinds 2006 een specifiek vluchtelingenbeleid voor de ruim 3000 vluchtelingen die vanaf 1 januari 2007 in Amsterdam zijn gehuisvest. In haar beleidsnotitie 'Vluchtelingen in Amsterdam' stelt de gemeente het als haar hoofddoel om ook tot 2014 “de emancipatie, zelfredzaamheid en de participatie van de vluchtelingen in de Amsterdamse samenleving in de komende jaren verder te verbeteren en te continueren”. Een van de subdoelen is daarbij dat het leven van Amsterdamse vluchtelingen in balans is, dat wil zeggen: "lichamelijk en geestelijk gezond". VON stelde na een quickscan van ondermeer gesprekken met diverse GGZ-instellingen en Stichting Vluchtelingenwerk van Amstel tot Zaan, een lijst van aanbevelingen op.

Om zelfredzaamheid van vluchtelingen te realiseren onderzoekt de gemeente ondermeer hoe het proces en de methodiek van de GGZ-instellingen meer toegankelijk kan worden gemaakt voor vluchtelingen en hoe deze beter kan aansluiten op hun zorgvraag. De quickscan van VON toont dat niet de getraumatiseerde vluchteling, maar het beperkte uitzicht op een zelfstandige, succesvolle toekomst de behoefte van vluchtelingen bepaalt ten aanzien van ondersteunende voorzieningen. De vraag is dan ook of het wel legitiem is om in te zetten op “het proces en de methodiek van de GGZ-instellingen meer toegankelijk te maken voor vluchtelingen en deze te laten ...

Artikel

Persbericht

Onvoldoende aanpak huiselijk geweld en te weinig bescherming voor slachtoffers van vrouwenhandel

Gepost door: , 3 dec 2012, 16:29

Het Nederlandse beleid inzake huiselijk geweld en vrouwenhandel schiet te kort. De regering heeft onvoldoende uitvoering gegeven aan de dwingende aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomité. Al in juli 2013 moet gerapporteerd worden welke verbeteringen in gang zijn gezet. Dit was de boodschap van Violeta Neubauer, lid van het toezichthoudend Comité op het VN-Vrouwenverdrag, op een door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Vluchtelingen-Organisaties Nederland en de Vereniging voor Vrouw en Recht georganiseerde publieksbijeenkomst in Nieuwspoort in Den Haag op 29 november.

Nederland moet elke vier jaar rapporteren over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag. Het Verdragscomité heeft in 2010 diverse aanbevelingen ter verbetering geformuleerd en Nederland opgedragen tussentijds, in 2012, te rapporteren over het beleid inzake huiselijk geweld en vrouwenhandel. Dit heeft de Nederlandse regering in maart van dit jaar gedaan (Kamerstuk 28345 nr 123). Onlangs heeft het toezichthoudend Comité van het Vrouwen-verdrag de regeringsrapportage behandeld. Per brief is de regering van de bevindingen op de hoogte gesteld (Brief CEDAW aan Nederlandse regering november 2012).

Violeta Neubauer, lid van het Comité, ...

Artikel

CEDAW Follow up 53rd Session

Follow up on concluding observations Dutch implementation CEDAW

Gepost door: , 3 dec 2012, 12:02

29 November j.l. organiseerde Vluchtelingen-Organisaties Nederland in samenwerking met het Landelijke Netwerk VN-Vrouwenverdrag een publieksevent rond de 53ste sessie van het CEDAW Comité over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) door de Nederlandse regering. Comité-lid Violeta Neubauer presenteerde daar de laatste beraadslagingen en Leontine Bijleveld belichtte namens het Netwerk de kijk van NGO's op de Nederlandse implementatie.

Zie voor meer informatie onderstaande documenten.

Artikel- 1 reactie

Oproep tegen strafbaarstelling illegaliteit

Zet de PvdA PVV-migratiebeleid voort?

Gepost door: , 2 nov 2012, 9:37

Maatschappelijke en politieke organisaties roepen gezamenlijk de PvdA op om strafbaarstelling van illegaliteit tegen te gaan. Zij zijn geschokt dat deze partij dit omstreden PVV-migratiebeleid door lijkt te voeren, zoals in het regeerakkoord valt te lezen.

Aan de voorzitter van de Partij van de Arbeid
Aan de voorzitter van de PvdA-fractie van de Eerste en Tweede Kamer

Zet de PvdA PVV-migratiebeleid voort?

Geachte Hans Spekman, geachte Diederik Samsom, geachte Marleen Barth,

Er is blijdschap over de invoering van het kinderpardon. Maar we zijn geschokt na het verdere lezen van de passage over het migratiebeleid in het nieuwe regeerakkoord. De PvdA heeft zich hier verbonden aan invoering van strafbaarstelling illegaal verblijf, één van de kwalijkste punten uit het gedoogakkoord met de PVV van het vorig kabinet.

Al in 2011 riepen vele maa...

1 ... 10 / 24 volgende >