Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

VON Nieuws Blog

Artikel
Gepost door: , 26 maa 2015, 14:03

Geachte heer Azmani,

Met grote belangstelling lazen wij deze week de VVD notitie ’De (Buiten)Grenzen van Europa’ (maart, 2015). Hoewel we niet ieder onderdeel hiervan onderschrijven, zien wij - Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) - met u het nut, de noodzaak en de urgentie van een politiek en maatschappelijk debat over de aard en omvang van dit complexe vraagstuk. We staan nu pas aan het begin van dit debat en vanzelfsprekend geven wij u graag in hoofdlijnen onze inhoudelijke reactie op uw notitie.

Probleemstelling
Wij onderschrijven de probleemstelling zoals u deze in uw notitie heeft neergezet. Zoals bekend groeit het aantal brandhaarden op de wereld zeer snel, met als gevolg dat steeds groter groeiende groepen mensen op de vlucht slaan. Daarnaast zien we een toenemende groep mensen die door economische onmacht de noodzaak zien om richting het westen te vertrekken. Landen lopen leeg en er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te kunnen voorspellen wat er dan gebeurt. Bovendien verwachten wij ook niet dat de omstandigheden binnen aanzienlijke tijd beter worden voor de volkeren die nu genoodzaakt zijn te...

Artikel

Persbericht

Vrouwen, Vrede en Veiligheid: Een Kijkje in Eigen Keuken

Gepost door: , 8 dec 2014, 12:05
  • 4 december 2014

    Tijdens de paneldiscussie “Vrouwen, Vrede en Veiligheid: Een Kijkje in Eigen Keuken”, hebben het Women Peacemakers Program (WPP), Vluchtelingen- Organisaties Nederland (VON) en Justice & Peace een connectie gemaakt tussen het internationale thema ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ en wat Nederland doet binnen haar eigen landsgrenzen op het gebied van vluchtelingenopvang en de ondersteuning van vrouwelijke vredesactivistes en mensenrechtenverdedigers die hun thuisland ontvluchten. Het evenement vond plaats op donderdag 4 december in het Humanity House in Den Haag in het kader van het internationale “16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign”, welk zich dit jaar wederom richt op het thema ‘militarisme’.

    Het toenemende geweld in de wereld heeft ook zijn weerslag op Nederland, waar de toename van vluchtelingen naar Nederland een direct voorbeeld van is. Nederland zet zich actief in voor vredesprocessen, daarbij nadrukkelijk kijkend naar de rol van vrouwen: Vrouwen en meisjes zijn op grote schaal slachtoffer van gewapende conflicten, maar zijn ook onmisbare actoren in het voorkomen en oplossen van oorlogen door hun inzet voor vredesopbouw en mensenrechten. Mede door de VN Veiligheidsraad Resolutie 1325 over Vrouwen, Vrede en Veiligheid wordt deze rol van vrouwen internationaal erkend en aangemoedigd. Via het Nationaal Actie Plan 1325 onderst...

Artikel
Gepost door: , 31 jul 2012, 14:57

Naar aanleiding van recente achterlatingen en zaken rond huwelijkse gevangenschap en huwelijkdswang vragen het Inspraakorgaan Turken (IOT), Femmes for Freedom (FFF), de Landelijke Werkgroep Muduwannah, het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), de Stichting Steun Remigranten (SSR) en Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) demissionair minister Leers om een landelijke Tasforce. Deze Taskforce moet de regie voeren over een landelijke aanpak achterlating, huwelijkse gevangenschap en huwelijksdwang, via een protocol waarin taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen zijn vastgelegd.

Ook roepen de organisaties de heer Leers op om met zijn collega's ambassades voor te bereiden op Nederlandse kinderen en vrouwen die in de zomervakantie worden achtergelaten, uitgehuwelijkt of te maken hebben met huwelijkse gevangenschap.

Aan de Minister van Immigratie, Integratie en Asiel
Drs.G.B.M. Leers

Excellentie,

Via deze weg brengen we graag een, in onze overtuiging, zeer urgent probleem onder uw aandacht, zoals dit ook in de Volkskrant van 29 juli j.l. werd geïllustreerd in het artikel “Ontsnapt aan een vieze oom in Mogadishu". Het gaat om het volgende: al ruime tijd ontvangen we signalen over zogeheten ‘heropvoedingreisjes’: Nederlandse jongeren van ondermeer Somalische komaf worden door hun ouders of familieleden ondermeer naar Somalië gebracht omdat ze hier ‘te verwesterd’ zouden zijn. Saillant detail is dat het om minderjarige k...

Artikel: VON - 524 reacties
Gepost door: VON, 9 maa 2011, 8:46

Vandaag organiseert de groeiende coalitie tegen strafbaarstelling illegaal verblijf een persconferentie om 10.30u in het Utrechts Archief (Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht). Tijdens deze persconferentie presenteert een groot aantal maatschappelijke organisaties, kerken en burgerlijke gemeenten, met een breed draagvlak in de samenleving, een gezamenlijke verklaring tegen het strafbaar stellen van illegaal verblijf.

Naar het oordeel van de opstellers is de voorgenomen strafbaarstelling buiten proporties, ze werkt uitbuiting in de hand, is een slechte zaak voor de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving. Ook is deze strafbaarstelling een aantasting van mensenrechten.

Vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties lichten vandaag hun gezamenlijke standpunt toe en zijn ook beschikbaar voor gesprekken na afloop van de centrale presentatie. Het gaat dan onder andere om de vakbonden FNV en CNV, Unicef, de Raad van Kerken in Nederland, Kerk in Actie, wethouders en beleidsmedewerkers van bet...

Artikel: VON - 332 reacties
Gepost door: VON, 12 dec 2010, 22:03

Het nieuwe kabinet heeft behoorlijk wat wetsvoorstellen op het gebied van het migratie- en asielbeleid, die niet in lijn zijn met het European Charter on Human Rights (ECHR). Daarom hebben diverse partijen uit de oppositie een motie ingediend waarin het kabinet wordt gevraagd te verzekeren dat alle wetten en reglementen op dit gebied in lijn zullen zijn met het ECHR.

Deze motie is verworpen. Dat betekent dat de Nederlandse overheid niet alleen het feit ontkent dat zij verplicht is te handelen volgens het ECHR, maar schijnbaar ook wordt bijgestaan door een meerderheid in het parlement als het gaat om de gekozen lijn in beleid.

Aangezien dit akkoord een van de meest fundamentele akkoorden is van Europa en de Europese Unie, maken wij ons ernstig zorgen om de positie van de Nederlandse overheid waarbij wordt gesteld dat ze niet altijd in lijn van het ECHR hoeft te handelen.

Daarom willen we de Raad van Europa vragen alles te doen wat in haar macht ligt om de Nederlandse overheid hierop aa...

1 ... 5 / 6 volgende >