Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

VON Nieuws Blog

Publicatie, Methodiek

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Richting economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid

Gepost door: , 10 jun 2015, 15:42
  • Methodiekpresentatie 5 juni 2015 -

    Fotograaf: Eric Kampherbeek

  • Op 5 juni 2015 presenteerden we onze nieuwste methodiek: Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief. Deze methodiek, in de vorm van een trainingshandleiding, is gericht op het bevorderen van de economische, sociale en educatieve zelfredzaamheid van vluchtelingen in Nederland en ontwikkeld door Vluchtelingen- Organisaties Nederland in samenwerking met GGZ-instellingen Arkin, Stichting Centrum ’45 en Equator Foundation. Vertegenwoordigers van de dienst Werk & Inkomen en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam en vertegenwoordigers van diverse vluchtelingengroepen leverden input.

    De training komt voor...

Artikel

Persbericht

Van zelfbeschikking naar toekomstperspectief: Vluchtelingen nemen regie over eigen leven

Gepost door: , 3 jun 2015, 14:29

Op 5 juni 2015 overhandigen Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), Arkin, Stichting Centrum ’45 en Equator Foundation de nieuwe methode Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief aan de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs, Jeugd en Diversiteit). Dit unieke product komt voort uit een bijzondere samenwerking tussen vluchtelingenzelforganisaties, GGZ-instellingen, gemeentelijke diensten en zorg- en werkexperts van vluchtelingenkomaf om vluchtelingen die in gemeenten worden gehuisvest, te ondersteunen richting sociale, educatieve en economische zelfredzaamheid.

Ontoereikend beleid
Aanleiding voor de ontwikkeling van de methode was het ontoereikende beleid van veel gemeenten voor vluchtelingen. Sommige gemeenten bieden nauwelijks toekomstperspectief voor de vluchtelingen die er worden gehuisvest. Andere gemeenten creëren juist geïsoleerde netwerken van maatschappelijke organisaties die ver afstaan van de dagelijkse realiteit van de vluchtelingen. Het gevolg is dat nog steeds een deel van de vluchtelingengemeenschap een grote afstand kent tot de arbeidsmarkt, in armoede of in sociaal isolement leeft en onnodig lang cliënt is bij een zorginstelling.

Onvoldoe...

Artikel

Brief aan de Tweede Kamer

Invulling transformatie kennisfunctie Integratie

Gepost door: , 11 nov 2014, 13:44

Op 12 november as. spreekt de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij de Kamer op 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398) aangaande invulling van de transformatie kennisfunctie Integratie.

In deze brief wordt aangegeven dat de kennisfunctie wordt belegd bij het Verwey-Jonker Instituut en Movisie en deels bij het ministerie van SZW zelf. Geen gebruik wordt gemaakt van het uitgebreide netwerk, noch van de kennis en ervaring van bestaande koepelorganisaties van migranten en vluchtelingen. Terwijl dergelijke netwerken, kennis en ervaring wel noodzakelijk zijn om toegang tot de gemeenschappen te krijgen en om snel en flexibel te kunnen reageren op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de minister dat ook graag wil.

Als de expertise en de netwerken van o.a. IOT, VON, SMN en OCAN niet snel worden geborgd, dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid. Wij roepen de commissieleden dan ook op om de minister te vragen deze functies van onze organisaties nu te borgen voordat het te laat is.

Geachte Leden van de Vaste Commissie,

Op 12 november as. zult u in het Algemeen Overleg van uw Commissie onder meer spreken over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij u 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398). Wij, het IOT, VON, SMN en OCAN, willen graag ons standpunt over dit onderwerp met u delen.

De brief van 30 oktober jl. is een vervolg op de brief van 6 juni jl. waarin u door de minister bent ingelicht over de afbouw van FORUM en de herinrichting van de kennisfunctie op het beleidsterrein ...

Artikel

Zonder zelfbeschikking geen perspectief

VON Reactie op Agenda Integratie

Gepost door: , 22 feb 2013, 14:33

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mr. dr. L. F. Asscher

Amsterdam, 21 februari 2013

Excellentie,

Verheugd hebben wij kennis genomen van uw Agenda Integratie van 20 februari j.l., waarin de ontwikkeling van mensen en hun perspectief op een succesvolle toekomst centraal staan. Wij zijn oprecht blij dat integratie nu onder uw verantwoordelijkheid als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt, aangezien wij ervan overtuigd zijn dat integratie alles te maken heeft met perspectief op een zelfstandige toekomst.

Wij, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) bestrijden al jarenlang (met name cultureel gerelateerde) belemmeringen waardoor individuen (vrouwen, meisjes, jongeren, HLTB’s) binnen sommige gemeenschappen geen gebruik kunnen van hun recht op zelfbeschikking. Zodoende hebben we vanaf 2006 in samenwerking met landelijke en lokale overheden brede Changemakers programma's uitgevoerd ter bestrijding van eergerelateerd geweld, homofobie, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en radicalisering. De toegepaste kennis en methodieken die we in deze programma’s voor vluchtelingen hebben ontwikkeld, buigen we nu om naar andere migranten...

Artikel

Vluchtelingen & Zorg in Amsterdam

Quickscan en aanbevelingen

Gepost door: , 25 jan 2013, 14:17

De gemeente Amsterdam kent sinds 2006 een specifiek vluchtelingenbeleid voor de ruim 3000 vluchtelingen die vanaf 1 januari 2007 in Amsterdam zijn gehuisvest. In haar beleidsnotitie 'Vluchtelingen in Amsterdam' stelt de gemeente het als haar hoofddoel om ook tot 2014 “de emancipatie, zelfredzaamheid en de participatie van de vluchtelingen in de Amsterdamse samenleving in de komende jaren verder te verbeteren en te continueren”. Een van de subdoelen is daarbij dat het leven van Amsterdamse vluchtelingen in balans is, dat wil zeggen: "lichamelijk en geestelijk gezond". VON stelde na een quickscan van ondermeer gesprekken met diverse GGZ-instellingen en Stichting Vluchtelingenwerk van Amstel tot Zaan, een lijst van aanbevelingen op.

Om zelfredzaamheid van vluchtelingen te realiseren onderzoekt de gemeente ondermeer hoe het proces en de methodiek van de GGZ-instellingen meer toegankelijk kan worden gemaakt voor vluchtelingen en hoe deze beter kan aansluiten op hun zorgvraag. De quickscan van VON toont dat niet de getraumatiseerde vluchteling, maar het beperkte uitzicht op een zelfstandige, succesvolle toekomst de behoefte van vluchtelingen bepaalt ten aanzien van ondersteunende voorzieningen. De vraag is dan ook of het wel legitiem is om in te zetten op “het proces en de methodiek van de GGZ-instellingen meer toegankelijk te maken voor vluchtelingen en deze te laten ...