Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

VON Nieuws Blog

Artikel
Gepost door: , 8 jan 2015, 10:49

De aanslag in Parijs tegen de medewerkers van het tijdschrift Charlie Hebdo heeft ons in het hart getroffen. Het vormt een regelrechte aanslag op ons fundament: het vrije woord.

Vrijheid moet te allen tijde worden uitgedragen en waar nodig verdedigd. We staan dan ook achter de uitspraken en oproep van de diverse Nederlandse burgermeesters.

We doen een moreel appèl op iedereen en in het bijzonder alle vluchtelingen: sta op voor het vrije woord! Sluit je vanavond aan bij een van de vele demonstraties in het land!

Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Artikel

Brief Roma en Sinti in Nederland

Positieverbetering Roma en Sinti in Nederland

Gepost door: , 7 jun 2011, 10:14

Geachte voorzitter en leden van het Roma Platform van de VNG,
Geachte betrokkenen bij beleidsvorming aangaande Roma en Sinti minderheden,

Met belangstelling volgen de ondertekenaars van deze brief de huidige ontwikkelingen rondom de voorbereiding van een EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van Roma in de lidstaten van de Europese Unie.i
Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen over het EU-kader, willen wij graag bijdragen aan een constructieve dialoog met betrekking tot de verbetering, verbreding en verdieping van het Nederlandse nationale en lokale beleid dat zich richt op Roma en Sinti.

Met deze brief willen wij een bijdrage leveren aan deze dialoog door onze uitgangspunten uiteen te zetten waaraan een beleidsmatige benadering van de genoemde minderheidsgroepen en een visie op hun positie in de Nederlandse samenleving naar onze mening en inzichten zouden moeten voldoen.

1. Roma en Sinti vormen heterogene groepen. Er bestaan significante onderlinge verschillen, niet alleen tussen maar ook binnen deze minderheidsgroepen. Dit betekent dat niet in algemene of gegeneraliseerde zin over deze groepen kan worden gesproken door rijksoverheid en andere overheden en dat maatschappelijke problemen waarmee de leden van deze groepen worden geconfronteerd niet eenzijdig in termen van groepscultuur kunnen worden verklaard of als zodanig beleidsmatig kunnen worden benaderd.ii

2. Roma en Sinti dienen actief betrokken te worden in beleidsvorming die hen aangaat. Dit betekent niet alleen een open communicatie met led...

Artikel: VON

Change for Freedom

Campagne is gestart

Gepost door: VON, 15 okt 2010, 7:48

Zaterdag 18 september vierden we met Changemakers uit het hele land de aftrap van onze PR-campagne Change for Freedom. Met deze campagne laten vluchtelingenorganisaties van zich horen: wie zijn we en wat doen we allemaal op het gebied van mensenrechten?

  • Aan de basis van de pr-campagne Change for Freedom ligt de programmalijn Changemakers dat in 2007 door Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is opgezet. Het concept hierachter baseert zich op het nastreven, naleven en verdedigen van mensenrechten. Op het vrij en gelijk behandelen van anderen. Dat is volgens ons de morele verplichting van iedereen, maar vooral van (ex-)vluchtelingen. Wat we in het verleden nastreefden, moeten we in het heden naleven en in de toekomst verdedigen. Dat doen we middels verschillende projecten waarbij onder meer de volgende thema's aan de orde komen: eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking, h...