Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

VON Nieuws Blog

Artikel
Gepost door: , 26 maa 2015, 14:03

Geachte heer Azmani,

Met grote belangstelling lazen wij deze week de VVD notitie ’De (Buiten)Grenzen van Europa’ (maart, 2015). Hoewel we niet ieder onderdeel hiervan onderschrijven, zien wij - Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) - met u het nut, de noodzaak en de urgentie van een politiek en maatschappelijk debat over de aard en omvang van dit complexe vraagstuk. We staan nu pas aan het begin van dit debat en vanzelfsprekend geven wij u graag in hoofdlijnen onze inhoudelijke reactie op uw notitie.

Probleemstelling
Wij onderschrijven de probleemstelling zoals u deze in uw notitie heeft neergezet. Zoals bekend groeit het aantal brandhaarden op de wereld zeer snel, met als gevolg dat steeds groter groeiende groepen mensen op de vlucht slaan. Daarnaast zien we een toenemende groep mensen die door economische onmacht de noodzaak zien om richting het westen te vertrekken. Landen lopen leeg en er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te kunnen voorspellen wat er dan gebeurt. Bovendien verwachten wij ook niet dat de omstandigheden binnen aanzienlijke tijd beter worden voor de volkeren die nu genoodzaakt zijn te...

Artikel

Brief aan de Tweede Kamer

Invulling transformatie kennisfunctie Integratie

Gepost door: , 11 nov 2014, 13:44

Op 12 november as. spreekt de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij de Kamer op 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398) aangaande invulling van de transformatie kennisfunctie Integratie.

In deze brief wordt aangegeven dat de kennisfunctie wordt belegd bij het Verwey-Jonker Instituut en Movisie en deels bij het ministerie van SZW zelf. Geen gebruik wordt gemaakt van het uitgebreide netwerk, noch van de kennis en ervaring van bestaande koepelorganisaties van migranten en vluchtelingen. Terwijl dergelijke netwerken, kennis en ervaring wel noodzakelijk zijn om toegang tot de gemeenschappen te krijgen en om snel en flexibel te kunnen reageren op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de minister dat ook graag wil.

Als de expertise en de netwerken van o.a. IOT, VON, SMN en OCAN niet snel worden geborgd, dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid. Wij roepen de commissieleden dan ook op om de minister te vragen deze functies van onze organisaties nu te borgen voordat het te laat is.

Geachte Leden van de Vaste Commissie,

Op 12 november as. zult u in het Algemeen Overleg van uw Commissie onder meer spreken over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij u 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398). Wij, het IOT, VON, SMN en OCAN, willen graag ons standpunt over dit onderwerp met u delen.

De brief van 30 oktober jl. is een vervolg op de brief van 6 juni jl. waarin u door de minister bent ingelicht over de afbouw van FORUM en de herinrichting van de kennisfunctie op het beleidsterrein ...

Artikel

Position paper Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Rondetafelgesprek Integratiebeleid Tweede Kamer

Gepost door: , 6 nov 2013, 17:13

Op 4 nov. j.l. was VON directeur Fatma Özgümüs te gast bij een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het huidige integratiebeleid. Hieronder de daar gepresenteerde position paper.

Position paper Vluchtelingen-Organisaties Nederland
T.b.v. rondetafelgesprek Integratiebeleid Tweede Kamer, 4 november 2013

Introductie
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de koepelorganisatie van ruim 400 zelforganisaties van vluchtelingen afkomstig uit 22 landen. Tot deze zomer nam VON zitting in het Landelijke Overleg Minderheden (LOM) en was in die hoedanigheid de spreekbuis van en voor vluchtelingen. VON zet zich primair in voor de emancipatie, participatie en integratie van vluchtelingen. We gaan daarbij uit van het individu dat het recht en de verantwoordelijkheid heeft o...

Artikel
Gepost door: , 19 feb 2013, 11:53

Wethouder sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie in Oss, de heer Peters, schreef op 18 februari ondermeer n.a.v. een bezoek aan VON het volgende in zijn blog:

"Laatst bezocht ik samen met een aantal vrijwilligers van vluchtelingenwerk het AZC in Velp. Ik heb daar slecht van geslapen. Wat me opviel was dat het niemand iets leek te kunnen schelen hoe deze mensen op een zinvolle manier de dag door moeten komen. Een vergelijkbare ervaring had ik toen ik een vluchtelingengezin thuis bezocht. Huisvesting, inrichting, uitkering en toeslagen zijn geregeld. Maar de gordijnen zijn dicht en er is weinig tot geen contact met de omgeving. Eigenlijk is voor alles gezorgd behalve voor sociale contacten en een zinvolle dagbesteding.

Tijdens de rondleiding op het terrein van het AZC viel me op dat er...

Artikel

Vluchtelingen & Zorg in Amsterdam

Quickscan en aanbevelingen

Gepost door: , 25 jan 2013, 14:17

De gemeente Amsterdam kent sinds 2006 een specifiek vluchtelingenbeleid voor de ruim 3000 vluchtelingen die vanaf 1 januari 2007 in Amsterdam zijn gehuisvest. In haar beleidsnotitie 'Vluchtelingen in Amsterdam' stelt de gemeente het als haar hoofddoel om ook tot 2014 “de emancipatie, zelfredzaamheid en de participatie van de vluchtelingen in de Amsterdamse samenleving in de komende jaren verder te verbeteren en te continueren”. Een van de subdoelen is daarbij dat het leven van Amsterdamse vluchtelingen in balans is, dat wil zeggen: "lichamelijk en geestelijk gezond". VON stelde na een quickscan van ondermeer gesprekken met diverse GGZ-instellingen en Stichting Vluchtelingenwerk van Amstel tot Zaan, een lijst van aanbevelingen op.

Om zelfredzaamheid van vluchtelingen te realiseren onderzoekt de gemeente ondermeer hoe het proces en de methodiek van de GGZ-instellingen meer toegankelijk kan worden gemaakt voor vluchtelingen en hoe deze beter kan aansluiten op hun zorgvraag. De quickscan van VON toont dat niet de getraumatiseerde vluchteling, maar het beperkte uitzicht op een zelfstandige, succesvolle toekomst de behoefte van vluchtelingen bepaalt ten aanzien van ondersteunende voorzieningen. De vraag is dan ook of het wel legitiem is om in te zetten op “het proces en de methodiek van de GGZ-instellingen meer toegankelijk te maken voor vluchtelingen en deze te laten ...

1 ... 5 / 22 volgende >